Zásady spracúvania osobných údajov spoločnosti Lindex

Vaša integrita je pre nás dôležitá. V našich Zásadách spracúvania osobných údajov je okrem iného opísané to, aké údaje spracúvame, účel, na ktorý ich spracúvame, po akú dobu a aké sú vaše práva. 

Prevádzkovateľ osobných údajov

Materská spoločnosť spoločnosti Lindex, spoločnosť AB Lindex (556452-6514, "Lindex" Box 233, 401 23 Göteborg), je prevádzkovateľom osobných údajov zákazníkov spracúvaných spoločnosťou Lindex. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, aby osobné údaje boli spracúvané v súlade s platnou legislatívou. Spoločnosť Lindex Slovakia s.r.o., IČO: 36 811 271, so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len "Lindex"), môže byť príjemcom osobných údajov spracúvaných spoločnosťou Lindex.

Aké osobné údaje spracúvame o zákazníkoch a prečo?

V tejto časti sú opísané účely, na aké spracúvame osobné údaje, aké kategórie osobných údajov spracúvame na tieto účely a právne základy, na základe ktorých vykonávame takéto spracúvanie osobných údajov zákazníkov spoločnosti Lindex.

1) Na spracovanie objednávok/nákupov

 Nižšie uvedené osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel, ktorý zahŕňa:

 • dodanie objednaných/zakúpených výrobkov alebo služieb (vrátane upozornenia na doručenie alebo poskytovania informácií o dodávke);
 • identifikácia a overenie veku;
 • spravovanie platieb (vrátane analýzy toho, ktoré platobné riešenia  je vhodné ponúkať);
 • overenie adresy podľa externých zdrojov, napríklad SPAR;
 • spravovanie prípadov vrátenia tovaru, sťažností a problémov so zárukou.

Na vyššie uvedený účel spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • titul, meno, priezvisko;
 • kontaktné informácie (adresa, e-mail, telefónne číslo);
 • informácie o platbe (napr. referencia transakcie, dátum transakcie, číslo karty More);
 • osobné systémové číslo ID;
 • zákaznícke číslo;
 • história platieb;
 • informácie o objednávke, napr. aký výrobok bol objednaný alebo či sa má doručiť na inú adresu.

Právny základ: plnenie z kúpnej zmluvy. 

 2) Na spravovanie a vedenie vášho používateľského účtu

Nižšie uvedené osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel, ktorý zahŕňa:

 • overenie na účel prihlásenia;
 • identifikácia a overenie veku;
 • zabezpečenie správnosti a aktuálnosti údajov;
 • sledovanie histórie nákupov;
 • spravovanie nastavení a údajov o histórii platieb a možnostiach platieb;
 • zabezpečenie uloženia nákupných zoznamov, odporúčaní pre nákupné zoznamy alebo podobných opatrení, ktoré vám uľahčujú nakupovanie. Na tento účel sa vykonávajú analýzy.

Na vyššie uvedený účel spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

 • titul, meno, priezvisko;
 • kontaktné informácie (adresa, e-mail, telefónne číslo);
 • používateľské meno a heslo;
 • história nákupov;
 • technické informácie o vašom počítači, mobilnom telefóne a ďalších používaných zariadeniach a ich nastaveniach;
 • história platieb;
 • osobné systémovéčíslo ID;
 • zákaznícke číslo;
 • sociálna identita;
 • informácie o adrese z externých zdrojov, napríklad SPAR.

Právne základy:

Pre členov programu More at Lindex: súhlas so spracúvaním osobných údajov a plnenie zo zmluvy o členstve vo vernostnom programe.

Registrovaní zákazníci: súhlas so spracúvaním osobných údajov a oprávnený záujem. Spracúvanie je nevyhnutné na zabezpečenie nášho aj vášho záujmu na spracovaní vášho používateľského účtu.

3) Na propagáciu výrobkov a služieb

 Nižšie uvedené osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel, ktorý zahŕňa:

 • zobrazovanie relevantných odporúčaných výrobkov, navrhovanie nákupných zoznamov, pripomenutie zabudnutého alebo nespracúvaného obsahu online nákupného košíka alebo uloženie nákupných zoznamov na zjednodušenie budúcich nákupov alebo podobné opatrenia;
 • odosielanie priameho marketingu prostredníctvom e-mailu, SMS správ, sociálnych médií a podobných elektronických komunikačných kanálov, ako aj pošty, vrátane propagácií partnerov pre existujúcich zákazníkov, ktorí nie sú členmi vernostného programu. Napríklad prostredníctvom realizácie kampaní alebo odosielania ponúk a pozvánok na udalosti, a to: všetkým zákazníkom, konkrétnemu segmentu zákazníkov (napr. ženy/muži vo veku 30 - 40 rokov žijúci na Slovensku) alebo jednotlivým zákazníkom.

 Na vyššie uvedený účel spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • titul, meno, priezvisko;
 • kontaktné informácie (adresa, e-mail, telefónne číslo);
 • vek;
 • adresa bydliska;
 • informácie o tom, ako zákazník používa web spoločnosti a ďalšie digitálne kanály;
 • zákaznícke číslo;
 • informácie o uskutočnených nákupoch;
 • používateľom vygenerované údaje (napr. história kliknutí a návštev).

S cieľom porozumieť tomu, aký druh marketingu alebo priameho marketingu máme použiť, analyzujeme tieto skutočnosti:

 • spôsob, akým je používaný web a iné digitálne kanály (napr. ktoré stránky a časti stránok boli navštívené a aké pojmy boli vyhľadávané);
 • história nákupov;
 • vek a adresa bydliska;
 • výsledky prieskumov spokojnosti zákazníkov alebo marketingových prieskumov.

Právne základy:

Pre členov programu More at Lindex - súhlas so spracúvaním osobných údajov a plnenie zo zmluvy o členstve vo vernostnom programe, spracovanie je nevyhnutné, aby sme mohli plniť svoje záväzky v súlade so zmluvou o členstve vo vernostnom programe.

Registrovaní zákazníci - súhlas so spracúvaním osobných údajov  a oprávnený záujem.

Neregistrovaní zákazníci - oprávnený záujem.

Príjemcovia e-mailov s novinkami a návštevníci webu - súhlas so spracúvaním osobných údajov a oprávnený záujem.

Spracúvanie je nevyhnutné na zabezpečenie nášho aj vášho záujmu na propagácii výrobkov a služieb.

4) Na zabezpečenie a spravovanie účasti na súťažiach a udalostiach

Nižšie uvedené osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel, ktorý zahŕňa:

 • komunikácia s účastníkmi súťaže;
 • komunikácia s účastníkmi pred a po udalosti (napr. potvrdenie upozornení, otázky a hodnotenia);
 • identifikácia a overenie veku;
 • výber víťazov a udelenie cien.

Na vyššie uvedený účel spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

 • titul, meno, priezvisko,
 • osobné systémové číslo ID alebo vek;
 • kontaktné informácie (adresa, e-mail, telefónne číslo);
 • údaje odoslané pri registrácii do súťaže;
 • údaje odoslané pri hodnotení udalosti.

Právny základ: súhlas so spracúvaním osobných údajov a oprávnený záujem. Spracúvanie je nevyhnutné na zabezpečenie nášho aj vášho záujmu na realizácii a spravovaní súťaží a udalostí.

5) Na spravovanie rezervácie služieb (napr. osobný nákup a podobne)

Nižšie uvedené osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel, ktorý zahŕňa:

 • spravovanie rezervácií, opakovaných rezervácií a zrušení;
 • zabezpečenie komunikácie o rezerváciách a odosielania pripomenutí služby.

Na vyššie uvedený účel spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

 • titul, meno, priezvisko;
 • kontaktné informácie (e-mail, telefónne číslo);
 • informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť, aby pre vás poskytovateľ služby mohol pripraviť službu.

Právny základ: súhlas so spracúvaním osobných údajov a uzatvorenie kúpnej zmluvy  (predzmluvný vzťah). Spracúvanie je nevyhnutné, aby sme mohli plniť svoje záväzky.

6) Na spravovanie prípadov poskytovania služieb zákazníkom

Nižšie uvedené osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel, ktorý zahŕňa:

 • komunikácia so zákazníkom a reagovanie na požiadavky podané v rámci služieb zákazníkom telefonicky alebo prostredníctvom digitálnych kanálov (vrátane sociálnych médií);
 • identifikácia;
 • prešetrenie sťažností a prípadov poskytovania podpory (vrátane technickej podpory).

 Na vyššie uvedený účel spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

 • titul, meno, priezvisko;
 • kontaktné informácie (adresa, e-mail, telefónne číslo);
 • Vaša korešpondencia;
 • informácie o dátume nákupu, mieste nákupu alebo chybách výrobkov/sťažnostiach;
 • používateľské údaje z časti Moje stránky, napríklad pri problémoch s prihlásením;
 • technické údaje o vašom zariadení potrebné na poskytovanie podpory;
 • osobné systémovéčíslo ID;

Právny základ: súhlas so spracúvaním osobných údajov a oprávnený záujem. Spracúvanie je nevyhnutné na zabezpečenie nášho aj vášho záujmu na spravovaní prípadov poskytovania služieb zákazníkom.

7) Na plnenie zákonných povinností (napr. v súvislosti s požiadavkami zákona o účtovníctve, občianskeho zákonníka - zodpovednosť za výrobky, bezpečnosť výrobkov a predpisov na ochranou osobných údajov)

Nižšie uvedené osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel, ktorý zahŕňa:

 • na plnenie zákonných povinností spoločnosti Lindex vyplývajúcich zo zákonov, súdnych alebo administratívnych rozhodnutí. Takéto požiadavky sa môžu týkať zodpovednosti za výrobky a bezpečnosti výrobkov. Ide napr. o zabezpečenie informovanosti verejnosti a zákazníkov ohľadom rizík spojených s výrobkami a stiahnutí výrobkov z trhu, napríklad v prípade vád alebo ohrozenia zdravia, alebo ak to vyžadujú právne predpisy týkajúce sa účtovníctva alebo boja proti praniu špinavých peňazí.

Na vyššie uvedený účel môžeme spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov:

 • titul, meno, priezvisko;
 • kontaktné informácie (adresa, e-mail, telefónne číslo);
 • vaša korešpondencia;
 • informácie o dátume nákupu, mieste nákupu, chybách/sťažnostiach týkajúcich sa výrobkov;
 • používateľské údaje pre časť Moje stránky;
 • osobné systémové číslo ID
 • informácie o platbe.

Právny základ: splnenie zákonných povinností.

8) Na zhodnotenie, vývoj a vylepšovanie našich služieb, výrobkov a systémov pre celú komunitu zákazníkov

Nižšie uvedené osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel, ktorý zahŕňa:

 • zvýšenie praktickosti služieb pre používateľov, napríklad zmena používateľského rozhrania na zjednodušenie toku informácií alebo zvýraznenie funkcií bežne používaných na našich digitálnych kanáloch;
 • tvorba doplňujúcej dokumentácie na vylepšovanie výrobkov a logistických tokov, napr. prostredníctvom predpovede nákupov, skladových zásob a dodávok;
 • tvorba doplňujúcej dokumentácie na budovanie a vylepšovanie nášho sortimentu výrobkov;
 • tvorba doplňujúcej dokumentácie na vývoj a vylepšovanie efektívnosti našich zdrojov z hľadiska životného prostredia a udržateľnosti, napr. zvýšením efektivity nákupov a plánovania dodávok;
 • tvorba doplňujúcej dokumentácie na plánovanie nových pobočiek predajní a skladov;
 • poskytovanie možnosti zákazníkom ovplyvniť poskytovaný sortiment;
 • tvorba doplňujúcej dokumentácie na vylepšovanie našich IT systémov s cieľom zvýšenia celkovej bezpečnosti pre našich návštevníkov a zákazníkov.

Na vyššie uvedený účel spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

 • údaje o nákupoch a používateľom vygenerované údaje (napr. história kliknutí a návštev);
 • vek;
 • adresa bydliska;
 • vaša korešpondencia a spätná väzba týkajúca sa služieb a výrobkov;
 • technické údaje používaných zariadení a nastavenia, napríklad nastavenia jazyka, IP adresa, nastavenia prehliadača, časové pásmo, operačný systém, rozlíšenie obrazovky a platforma;
 • informácie o vašej interakcii so spoločnosťou, t. j. akým spôsobom boli využívané služby, spôsob prihlásenia, z akého miesta ste navštívili jednotlivé stránky a ako dlho ste ich používali, reakčné časy, chyby preberania, spôsob získania prístupu k službám a ukončenie ich používania a pod.

Na tieto účely vykonávame všeobecné analýzy v agregovanej forme, t. j. nie na úrovni jednotlivcov. Týkajú sa týchto oblastí:

 • spôsob, akým je používaný náš web a iné digitálne kanály (napr. ktoré stránky alebo časti stránok boli navštívené a aké pojmy boli vyhľadávané);
 • história nákupov;
 • vek;
 • geografická oblasť a/alebo demografická charakteristika;
 • spätná väzba týkajúca sa našich služieb a výrobkov a výsledky prieskumov spokojnosti zákazníkov alebo marketingových prieskumov;
 • údaje zo zariadení zákazníkov a technické nastavenia.

Právny základ: súhlas so spracúvaním osobných údajov a oprávnený záujem. Spracúvanie je nevyhnutné na zabezpečenie nášho aj vášho oprávneného záujmu na vyhodnocovaní, vývoji a vylepšovaní našich služieb, výrobkov a systémov.

9) Na prevenciu zneužitia služby alebo na prešetrenie a prevenciu trestných činov voči spoločnosti

Nižšie uvedené osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel, ktorý zahŕňa:

 • prešetrenie alebo prevencia podvodov alebo iných priestupkov, napr. prostredníctvom nahlasovania incidentov v predajniach;
 • prevencia spamu, phishingu, obťažovania, neoprávneného prihlásenia do používateľských účtov alebo iných zakázaných činností;
 • zabezpečenie a ochrana nášho IT prostredia proti útokom a iným zásahom.

Na vyššie uvedený účel spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

 • údaje o nákupoch a používateľom vygenerované údaje (napr. história kliknutí a návštev);
 • osobné systémové číslo ID
 • videozáznamy z monitorovacích kamier;
 • údaje zariadení používaných zákazníkom a nastavenia, napríklad nastavenia jazyka, IP adresa, nastavenia prehliadača, časové pásmo, operačný systém, rozlíšenie obrazovky a platforma;
 • informácie o spôsobe používania našich digitálnych služieb.

Právny základ: splnenie zákonných povinností, ak existujú, prípadne oprávnený záujem (ak neexistujú zákonné povinnosti), ak je spracúvanie nevyhnutné na zabezpečenie oprávneného záujmu na prevencii zneužitia služby alebo prešetrení a prevencii trestných činov voči spoločnosti.

Aké osobné údaje zhromažďujeme o členoch programu More at Lindex a prečo?

V tejto časti sú opísané účely, na aké spracúvame osobné údaje členov programu More at Lindex, aké kategórie osobných údajov spracúvame na tieto účely a právne základy, na základe ktorých takéto spracúvanie vykonávame. 

10)  Na poskytovanie výhod a ponúk členom programu More at Lindex

Nižšie uvedené osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel, ktorý zahŕňa:

 • poskytovanie výhod, zliav, všeobecných a osobných ponúk, pozvánok na udalosti, darčekov alebo iného priameho marketingu,
 • vykonávanie analýz údajov, ktoré spoločnosť zhromažďuje na uvedený účel, napr. akým spôsobom používateľ používa webové stránky spoločnosti Lindex a iné digitálne kanály (napríklad aké webové stránky a časti webových stránok používateľ navštívil a aké pojmy vyhľadával), história nákupov, vek, miesto bydliska, uvedené preferencie (napr. sortiment), a ďalších nastavení digitálnych služieb spoločnosti, ako aj výsledkov spokojnosti zákazníkov z prieskumu trhu.

Na základe analýz sa dajú naši členovia rozdeliť do rôznych skupín zákazníkov, vďaka čomu tak dokážeme jednotlivým skupinám (segmentom) poskytovať rôzne ponuky, výhody a zľavy na základe histórie nákupov, zadaných preferencií, veku, miesta bydliska a prieskumu trhu. Analýza sa vykonáva na individuálnej báze, aby sme dokázali poskytovať prispôsobené ponuky, výhody a materiály.

Na vyššie uvedený účel spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • titul, meno, priezvisko;
 • používateľské meno;
 • zákaznícke číslo;
 • kontaktné informácie (e-mail, telefónne číslo);
 • adresa bydliska;
 • história nákupov;
 • používateľom vygenerované údaje (napr. história kliknutí a návštev).
 • uvedené preferencie zákazníka týkajúce sa výrobkov a služieb;
 • technické informácie o počítači, mobilnom telefóne a ďalších používaných zariadeniach a ich nastavenia, napr. nastavenia jazyka;
 • informácie o polohe mobilných zariadení, napr. mobilov alebo tabletov.

Právny základ: súhlas so spracúvaním osobných údajov.

11)  Na poskytovanie prispôsobených služieb zákazníkom

Nižšie uvedené osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel, ktorý zahŕňa:

 • poskytovanie prispôsobeného obsahu, napr. prostredníctvom zobrazovania relevantných odporúčaných výrobkov, odporúčania výrobkov na nákupný zoznam alebo iných podobných opatrení, ktoré Vám majú uľahčiť nakupovanie;
 • zjednodušenie využívania služieb spoločnosti, napr. uloženie nákupných zoznamov alebo uprednostňovaných spôsobov platby na účel budúcich nákupov alebo pripomenutia zabudnutého alebo nespracúvaného obsahu online nákupného košíka;
 • vykonávanie analýz zhromažďovaných údajov, vďaka čomu môžeme členov rozdeliť do rôznych skupín zákazníkov a poskytovať tak jednotlivým skupinám rôzne ponuky, výhody a zľavy na základe histórie nákupov, zadaných preferencií, veku, miesta bydliska a prieskumu trhu. Analýza sa vykonáva na individuálnej báze, aby sme dokázali poskytovať prispôsobené ponuky, výhody a materiály.

Na vyššie uvedený účel spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • titul, meno, priezvisko;
 • vek;
 • adresa bydliska;
 • história nákupov;
 • používateľom vygenerované údaje (napr. história kliknutí a návštev).
 • uvedené preferencie zákazníka týkajúce sa výrobkov a služieb;
 • technické informácie o počítači, mobilnom telefóne a ďalších používaných zariadeniach a ich nastavenia, napr. nastavenia jazyka;
 • informácie o polohe mobilných zariadení členov, napr. mobilov alebo tabletov.

Spoločnosť Lindex vykonáva analýzy zhromažďovaných údajov týkajúce sa napr. týchto aspektov:

 • spôsob, akým sú používané webové stránky a iné digitálne kanály (napr. ktoré stránky a časti stránok boli navštívené a aké pojmy boli vyhľadávané);
 • história nákupov;
 • vek;
 • adresa bydliska;
 • uvedené preferencie (napr. týkajúce sa výrobkov a služieb, záujmov a správania);
 • jazyk a ďalšie nastavenia digitálnych služieb;
 • výsledky prieskumov spokojnosti zákazníkov alebo marketingových prieskumov.

Právny základ: súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Zdieľanie osobných údajov s príjemcami a prenos osobných údajov

Osobné údaje sa môžu na účel spracúvania poskytovať aj iným spoločnostiam, ktoré sú alebo sa stanú právne súčasťou rovnakej skupiny spoločností ako spoločnosť Lindex alebo s ktorými spoločnosť Lindex spolupracuje, napríklad v prípade poskytovania marketingu (tlač a distribúcia, mediálne agentúry a pod.), distribúcie a prepravy, platobných riešení a IT služieb. Keď zdieľame vaše osobné údaje s partnermi spoločnosti Lindex, údaje musia byť spracúvané podľa pokynov spoločnosti Lindex a na náš pokyn a len na účely kompatibilné s účelmi, na ktoré spoločnosť Lindex údaje zhromaždila. Pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nebude vyžadovať neprimerané úsilie, oznámime im taktiež každú uskutočnenú opravu, výmaz alebo obmedzenia spracúvania vašich osobných údajov.

Okrem toho môže mať spoločnosť Lindex právnu povinnosť poskytovať informácie vládnym orgánom (napr. polícii a daňovým úradom), a to aj mimo jurisdikcie Slovenskej republiky. Spoločnosť Lindex môže poskytovať osobné údaje aj spoločnostiam, ktoré poskytujú platobné riešenia (napr. poskytovatelia platobnej služby a banky) a podnikom, ktoré poskytujú prepravu bežného tovaru (napr. logistické spoločnosti a nákladní dopravcovia). V takýchto prípadoch musia partneri spracúvať údaje ako samostatní prevádzkovatelia osobných údajov v súlade s ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov a pokynmi na spravovanie.

Cieľom spoločnosti Lindex je spracúvať osobné údaje v rámci EÚ/EHS a spolupracovať s partnermi a dodávateľmi, ktorí spracúvajú osobné údaje v rámci EÚ/EHS. Ak to nie je možné, spracúvanie osobných údajov sa môže uskutočniť mimo EÚ/EHS, a to v krajinách, ktorých zabezpečenie sa považuje za adekvátne v súlade s rozhodnutiami Európskej komisie, alebo sú poskytnuté vhodné primerané záruky ochrany osobných údajov, a to napríklad prostredníctvom  medzinárodnej zmluvy,  záväzných vnútropodnikových pravidiel spoločností alebo programu na ochranu osobných údajov EU-US Privacy Shield.  Medzi krajiny mimo EÚ/EHS, v ktorých partneri spoločnosti Lindex spracúvajú osobné údaje, patria USA a India. Európska komisia rozhodla, že USA zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov (len vo vzťahu k spoločnostiam, ktoré boli certifikované v režime Privacy Shield). Vo vzťahu k spoločnostiam v USA, ktoré neboli certifikované v režime Privacy Shield a vo vzťahu k Indii neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti úrovne ochrany osobných údajov. Primerané alebo vhodné záruky a prostriedky sú k dispozíciítu, pričom ich kópiu je možné získaťtu. Bez ohľadu na to, v ktorej krajine sa osobné údaje spracúvajú, spoločnosť Lindex prijíma vhodné technické, právne a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne ochrany zhodnej s úrovňou v rámci EÚ/EHS.

Uchovávanie osobných údajov

Spracúvanie prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania. V praxi to znamená, že údaje odstraňujeme, keď už nie sú relevantné alebo potrebné na analýzu, priamy marketing alebo na iné účely, na ktoré boli zhromaždené. Na marketingové účely nepoužívame informácie o transakciách nákupov, ktoré sú staršie ako 3 roky. Každá manipulácia s osobnými údajmi však prebieha za zachovania vysokej úrovne zabezpečenia a diskrétnosti.

Vaše práva a možnosti

Právo na prístup:

Chceme zachovať otvorenosť a transparentnosť o spracúvaní vašich údajov. Ak chcete získať ďalšie informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov, máte právo požiadať spoločnosť Lindex o vydanie potvrdenia o tom, či spoločnosť Lindex spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak áno, máte právo získať prístup k u svojim osobným údajom, ktorý vám poskytneme vo forme tzv. registra (najmä, účel, kategórie osobných údajov, kategórie príjemcov osobných údajov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, doba uchovávania alebo kritériá na určenie doby uchovávania, informácie o zdroji zhromaždených osobných údajov). Ak dostaneme žiadosť o získanie prístupu, môže sa stať, že si od vás vyžiadame ďalšie informácie, aby sme zistili, k akým údajom chcete získať prístup, a ubezpečili sa, že ich poskytneme správnej osobe.

Právo na opravu:

Kedykoľvek máte právo požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne. V rámci uvedeného účelu máte takisto právo na doplnenie akýchkoľvek neúplných osobných údajov. Členovia programu More at Lindex alebo zákazníci, ktorí si vytvorili účet v aplikácii Lindex alebo na stránke lindex.com, môžu aktualizovať svoje údaje v časti Moje stránky alebo Môj profil.

Právo na výmaz:

Máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, a to v týchto prípadoch:

 • údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo spracúvané;
 • odvolali ste svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a na spracúvanie neexistuje žiadny ďalší právny základ;
 • máte námietky týkajúce sa preváženia vašich záujmov nad spracúvaním vašich osobných údajov spoločnosťou Lindex a neexistuje žiadny oprávnený záujem spoločnosti Lindex na spracúvanie vašich osobných údajov, ktorý by bol dôležitejší ako váš záujem;
 • máte námietky voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
 • osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
 • osobné údaje je potrebné vymazať, aby bol zachovaný súlad so zákonnou povinnosťou, ktorá sa na nás vzťahuje;
 • boli zhromaždené osobné údaje dieťaťa (osoby mladšej ako 16 rokov), za ktoré nesiete zodpovednosť ako zákonný zástupca týkajúcu sa používania IT služieb, napr. sociálnych médií.

Môže sa stať, že nevyhovieme vašej žiadosti o výmaz, a to v prípade, že nám v tom bránia zákonné povinnosti. Môže k tomu dôjsť v prípade, že spracúvanie je potrebné na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu a prístupu k informáciám, splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje, alebo na preukazovanie, uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie:

Máte právo požiadať, aby bolo spracúvanie vašich osobných údajov do určitej miery obmedzené a to, ak namietate správnosť vašich osobných údajov (počas obdobia, počas ktorého máme možnosť overiť správnosť osobných údajov), ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné, namietate výmaz a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak my už osobné údaje na daný účel nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na uplatnenie právneho nároku alebo ak namietate  preváženie vašich záujmov nad spracúvaním osobných údajov ( až do overenia, či oprávnené záujmy na našej strane prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami).

Právo namietať:

Oprávnený záujem:Ak máte osobné dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem. Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek vašej námietke voči spracúvaniu.

Priamy marketing (vrátane analýz vykonávaných na účely priameho marketingu):

Máte možnosť vzniesť námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Námietka sa týka aj analýz osobných údajov (tzv. profilovanie), ktoré sa vykonávajú v súvislosti s priamym marketingom.  Ak máte námietky voči priamemu marketingu, prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na tento účel, ako aj na účel všetkých typov akcií priameho marketingu.

Samozrejme, môžete jednoducho odmietnuť odoberanie správ a osobných ponúk na konkrétnych kanáloch. Môžete od nás napríklad dostávať len ponuky e-mailom, ale nie prostredníctvom SMS správ. V takomto prípade nepodávajte námietku voči spracúvaniu osobných údajov, pretože by pre nás bolo zložité určiť, ktorý druh marketingu je pre vás relevantný. Ak sa rozhodnete odmietnuť spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudete od nás dostávať osobné ponuky v rámci programu More at Lindex ani iné informácie. Môžete byť aj naďalej členom programu More at Lindex a môžete využívať body a odmeny programu More at Lindex, ale nebudete dostávať žiadne osobné ponuky, zľavy ani iné výhody.

Kedykoľvek môžete zmeniť svoje nastavenia v časti Moje stránky na webe lindex.com alebo v aplikácii Lindex. Svoje nastavenia môžete zmeniť aj prostredníctvom e-mailu a SMS správ. Ak potrebujete pomoc s nastaveniami, kedykoľvek sa môžete obrátiť na naše služby zákazníkom.

Ak nechcete dostávať push správy v aplikácii Lindex, môžete ich odoberanie zrušiť vo všeobecných nastaveniach svojho zariadenia.

Ak už ďalej nechcete byť členom programu More at Lindex, so žiadosťou o ukončenie členstva sa obráťte na naše služby zákazníkom alebo si členstvo zrušte na webe lindex.com.

Právo na prenosnosť osobných údajov:

Ak je naše právo na spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase alebo na plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov (napr. dátová brána).

Informácie o súboroch cookie

Keď používate web lindex.com, môže dôjsť k zhromažďovaniu vašich osobných údajov. V takomto prípade sa ukladajú informácie o používaní a stránkach, ktoré ste navštívili. Môžu sa týkať technických údajov o vašom zariadení a internetovom pripojení, napríklad operačného systému, verzie prehliadača, IP adresy, súborov cookie a jedinečných identifikátorov. Pri návšteve webu lindex.com, na ktorom sú poskytované naše služby, môžu byť používané rôzne technológie na rozpoznanie vašej osoby, aby sme získali viac informácií o používateľoch. Môže k tomu dochádzať priamo alebo prostredníctvom používania technológie tretích strán. Môže ísť napr. o používanie súborov cookie.

Čo je súbor cookie?

Existujú dva typy súborov cookie. Jeden typ slúži na uloženie textového súboru na dlhé obdobie, má však obmedzenú platnosť. Účelom tohto súboru cookie je poskytnúť vám informácie napríklad o tom, čo je nové od vašej poslednej návštevy. Druhým typom súboru cookie je tzv. relačný súbor cookie, ktorý nemá obmedzenú platnosť. Textový súbor zostáva dočasne uložený, kým surfujete na stránke, a slúži napríklad na to, aby sa zachovalo nastavenie používaného jazyka. Po zatvorení prehliadača sa textový súbor odstráni.

Prečo používame súbory cookie?

Na webe lindex.com používame súbory cookie na sledovanie položiek, ktoré ste pridali do svojho nákupného košíka. Súbory cookie používame aj na získanie webovej štatistiky. Túto štatistiku potrebujeme na vývoj webu lindex.com. K informáciám nemajú prístup tretie strany, okrem spoločnosti AB Lindex.

Ak chcete používať všetky funkcie webu lindex.com, musíte vyjadriť svoj súhlas s používaním súborov cookie. Môžete to urobiť v nastaveniach prehliadača. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie, môžete ich vypnúť v nastaveniach zabezpečenia prehliadača. V dôsledku toho však nebude web lindex.com fungovať správne. Ďalšie informácie si môžete prečítať tu.

Spracúvanie osobných identifikačných čísel

Vaše osobné identifikačné číslo spracúvame len vtedy, ak je to jednoznačne odôvodnené z hľadiska účelu, nevyhnutné na bezpečnú identifikáciu alebo ak na to existujú iné oprávnené dôvody. V ostatných prípadoch použijeme namiesto toho vaše zákaznícke číslo, ak je dostatočné, aby sme čo najviac zredukovali používanie vášho osobného identifikačného čísla.

Sťažnosti

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic), www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak chcete získať ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov alebo ak máte nejaké otázky, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na adrese:

Oddelenie služieb zákazníkom

AB Lindex, Customer Service

Box 233, 401 23 Gothenburg, Švédsko

E-mail: customerservice@lindex.com

Telefónne číslo: +46 010-452 62 00

Spoločnosť Lindex je člen skupiny spoločností Stockmann, ktorej zodpovednou osobou na ochranu údajov je:  tietosuoja@stockmann.com, Stockmann plc, Aleksanterinkatu 52 B, 00100 Helsingfors, Fínsko, Tel. +358 (0)9 1211.  

Zmeny zásad

Tieto zásady ochrany údajov môžeme aktualizovať s cieľom opraviť nezrovnalosti alebo zachovať súlad s novými zákonnými alebo technologickými požiadavkami. Najnovšiu aktualizovanú verziu zásad ochrany osobných údajov nájdete vždy na tejto stránke. O rozsiahlych zmenách (týkajúcich sa napr. účelov spracúvania osobných údajov alebo kategórií osobných údajov) vás budeme informovať e-mailom alebo na webe lindex.com.

Posledná aktualizácia 16.08.2018

 


We use cookies to ensure our website's function and to provide, develop and evaluate services in our digital channels, as well as to provide personalized communication and marketing. The web page may also contain cookies that will display relevant ads outside of lindex.com. By clicking the "I agree" button you will agree to cookies. You can manage cookies in your web browser. Read more about cookies and how you can unsubscribe here.

I agree